Ankieta

Wyniki Projektu

Prezentowane materiały przedstawiają wybrane raporty obejmujące wyniki praz rozwojowych uzyskane w Projekcie.

Opis

W ramach Projektu powstaje System Bezpiecznej Długoterminowej Archiwizacji i Inteligentnego Dostępu do treści (systemu BDAID) oraz Model Procesu Wytwarzania Filmu.

 

System Bezpiecznej Długoterminowej Archiwizacji i Inteligentnego Dostępu do treści:

Częścią systemu BDAID jest między innymi moduł inteligentnego indeksowania i wyszukiwania oraz moduł zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi. W ich ramach powstała aplikacja, która usprawnia oraz automatyzuje czynności: planowania, przetwarzania, inteligentnego indeksowania, zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi w procesie produkcji filmu.
Z uwagi na wielowątkowość działania i dużą ilość wzajemnych powiązań pomiędzy zasobami projektu filmowego, za najważniejsze cechy aplikacji przyjęto:
 • Pewną i bezpieczną strukturę dostępową do repozytoriów projektu w ramach przyznanych uprawnień.
 • Pewność, że w danym momencie czasowym wszyscy pracują na tych samych zasobach projektowych, krytycznych dla sensowności ich prac planistycznych.
 • Wersjonowanie zasobów repozytorium pozwalające na tworzenie alternatywnych rozwiązań dla planowanych działań.
 • Automatyczną aktualizację zasobów planistycznych i ich statusów w miarę ich tworzenia i uzupełniania nowymi danymi.
 • Automatyczną redystrybucję informacji o zmianach i nowych zasobach w projekcie na bazie zaplanowanej struktury dostępu do informacji.
 • Możliwość agregacji i łączenia w ramach repozytoriów efektów prac powstałych w innych narzędziach uznanych i stosowanych w środowisku filmowym.
 • Tworzenie, delegowanie i nadzorowanie zadań w ramach struktur.

Przykładowe screeny z aplikacji znajdują się w galerii na końcu strony.

 

Model Procesu Wytwarzania Filmów:

Model obejmie procedury preprodukcji, produkcji i postprodukcji, wykorzystujące możliwości sytemu BDAID.

Założenia modelu:
 • wspomaganie procesów wytwórczych i czynności na wszystkich etapach produkcji filmowej,
 • optymalizacja organizacji pracy i procedur postępowania,
 • wspieranie idei „zwinnej” produkcji filmowej, zakładającej płynne przenikanie się kolejnych etapów: preprodukcji, produkcji i postprodukcji,
 • wprowadzenie iteracyjnego podejścia do organizacji pracy (m.in. poprzez zniesienie ograniczeń wynikających z przyjęcia modelu kaskadowego),
 • minimalizacja ryzyka związanego z utratą danych i materiałów produkcyjnych,
 • kontrola procesu wytwarzania filmu,
 • efektywność produkcji i krótki czas realizacji,
 • obniżenie kosztów wytworzenia filmu.

 

W wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych powstały także następujące raporty:

 • SWP.MPWF Analiza metod zarządzania danymi multimedialnymi
 • SWP.MPWF Test_wyrownanie kolorystyczne lewego i prawego oka w ujęciu 3D
 • SWP.MPWF Test_klonowanie karty RED MAG
 • SWP.MPWF Test_sprawdzenie możliwości stosowania kodeków DNxHR
 • SWP.MPWF Analiza rozwiązań informatycznych dla pracy zespołowej
 • SWP.MPWF Przystosowanie CV.RC do potrzeb SWP
 • SWP.MPWF Narzędzia Review and Approval
 • SWP.MPWF Analiza wymagań dla aplikacji zarządz. procesem
 • SWP.MPWF Dobór zasobów dyskowych i bezpieczeństwo zapisu

Ze względu na przyjętą przez Wnioskodawcę strategię rynkową wyżej wymienione raporty nie zostaną upublicznione.

 

Centrum Certyfikacji:

Oprogramowanie modułu Centrum Certyfikacji razem z urządzeniami typu HSM tworzącymi platformę sprzętową systemu BDAID zapewnia:

 • bezpieczną długoterminową archiwizację danych,
 • automatyczną kontrolę dostępu do danych.

Centrum Certyfikacji oparte o metody kryptograficzne PKI i PKCS (wykorzystujące standard/zalecenie: FIPS 140-2, RFC 3647) zapewnia bezpieczeństwo danych powstałych podczas procesu wytwarzania filmów.

Centrum Certyfikacji obsługuje certyfikację infrastruktury sprzętowej oraz certyfikację specjalistów.

 

Spisy treści dokumentacji będącej wynikami Projektu stanowią załącznik do niniejszej podstrony.

Dokumenty