Ankieta

Projekt AIS

Projekt pt. "Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika"

 

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr-png.png

 

Projekt pt. „Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika” nr Umowy: RPLD.01.02.02-10-0006/18-00 z dnia 31.08.2018 r. dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej: I Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działania: I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizuje konsorcjum naukowe w składzie:

Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. - Lider Projektu

Instytut Nauki i Techniki Stipendium

 

Czas realizacji Projektu:  01.10.2018 r. – 30.09.2020 r. (24 miesiące)

Wartość projektu ogółem: 3 292 925,00 PLN

Kwota dofinansowania: 2 735 115,00 PLN

30.09.2020 r. zakończyła się realizacja Projektu, komercjalizowanego przez Lidera Projektu Optimus Sp. z o.o.

 

Celem Projektu jest opracowanie oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu: autonomicznego i inteligentnego sterownika będacego elementem inteligentnego systemu sygnalizacji i oświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (słońce, wiatr).

Istotą produktu jest inteligentne sterowanie oświetleniem i sygnalizacją ostrzegawczą w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pieszych w miejscach, w których doprowadzenie zasilania z sieci energetycznej jest niemożliwe bądź nieopłacalne.

Istotnymi czynnikami kształtującymi sposób implementacji prototypów są również:

  • wykorzystanie istniejącej infrastruktury oznakowania przejść drogowych,
  • łatwość konserwacji i naprawy systemu,
  • niskie koszty produkcji oraz eksploatacji.

Technologia w innowacyjnym produkcie, dzięki zastosowaniu zaawansowanego inteligentnego systemu sterowania oraz wysoce efektywnych energetycznie komponentów, stwarza możliwości rozwoju również innych nowych produktów w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska (np. monitorowanie warunków pogodowych, monitorowanie natężenia ruchu samochodowego i pieszego, monitorowanie poziomu hałasu bądź zanieczyszczeń atmosferycznych).

Projekt realizowany w konsorcjum zapewnił synergię unikatowych kompetencji. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu zapewniły Wnioskodawcom uzyskać przewagę nad konkurencją z uwagi na unikatowe możliwości oraz niską cenę rozwiązań - porównywalną z analogicznymi rozwiązaniami zasilanymi w sposób konwencjonalny.