Ankieta

Projekt RIS

Podstawowe informacje na temat założeń Projektu „Środowisko rozproszonych, inteligentnych systemów sterowania w biznesie i przemyśle".

Projekt zrealizowało Konsorcjum: Instytut Nauki i Techniki Stipendium (Lider), KODEGENIX Sp. z o.o. oraz Maciej Idaczyk IDANET.

Celem Projektu było opracowanie instalacji demonstracyjnych środowiska rozproszonych, inteligentnych systemów sterowania w biznesie i przemyśle.

Nowe rozwiązania, określane w skrócie RIS, zintegrowały dotychczasowe osiągnięcia Konsorcjantów. Dzięki eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych, doprowadziły do uzyskania unikatowego produktu, nowego w skali europejskiej. Technologie i produkty RIS wykorzystały wyniki projektów B+R zrealizowanych przez konsorcjantów we własnym zakresie oraz w programach Demonstrator+, Hi-Tech, POIR oraz POIG.

Zaplanowane prace rozwojowe usunęły zdiagnozowane, wybrane problemy technologiczne i zapewniły wiarygodne testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych.

Urządzenia i aplikacje tworzące system zwiększyły efektywność procesów budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju rozproszonych, inteligentnych systemów sterowania. Zapewniły bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności już na poziomie architektury i szkieletu aplikacyjnego systemu. Struktura stosu aplikacyjnego zapewnia integralne mechanizmy, wspierające wykorzystanie nowoczesnych metodyki DevOps oraz pryncypiów Agile w procesach wdrożenia, utrzymania i zapewnienia jakości.

Wyniki Projektu są komercjalizowane od 2017 r. w ofercie produktowej CinemaVision .

Rzeczowym efektem Projektu dla Stipendium jest rozszerzenie posiadanej infrastruktury naukowo-badawczej o szkieletową platformę aplikacyjną do budowy systemów rozproszonych.